Statut

Temeljem članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/2001 i 11/2002) Osnivačka skupština Hrvatsko-kanadskog akademskog društva na svojoj sjednici održanoj dana 11. ožujka 2004. godine donijela je slijedeći

S T A T U T

HRVATSKO-KANADSKOG

AKADEMSKOG DRUŠTVA

I. OPĆE ODREDBE, PODRUČJE DJELOVANJA

Temeljna odredba

Članak 1.

Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (dalje: DRUŠTVO) je neprofitna i nestranačka udruga u koju se udružuju fizičke i pravne osobe sukladno ovome Statutu radi poticanja i ostvarivanja znanstvene, kulturne, gospodarske i druge suradnje Hrvatske i Kanade, posebice radi razvijanja i provođenja kanadskih studija u Republici Hrvatskoj te suradnje hrvatskih i kanadskih sveučilišta.

Predmet normiranja

Članak 2.

Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište DRUŠTVA, područje njegova djelovanja, predstavljanje i zastupanje, ciljevi, djelatnost, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, djelovanje i način rada tijela DRUŠTVA, stjecanje i način raspolaganja imovinom, prestanak DRUŠTVA i raspolaganje imovinom za slučaj njena prestanka, te druga važna pitanja za rad DRUŠTVA.

Područje djelovanja, registracija i udruživanje

Članak 3.

(1) DRUŠTVO djeluje na području Republike Hrvatske.

(2) DRUŠTVO se registrira pri nadležnom tijelu državne uprave.

(3) DRUŠTVO se može učlaniti u domaće i međunarodne udruge kada to doprinosi ostvarivanju ciljeva DRUŠTVA.

II. NAZIV, OSOBNOST, ZNAK, PEČAT TE PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Naziv Društva

Članak 4.

(1) Puni naziv DRUŠTVA je: HRVATSKO KANADSKO AKADEMSKO DRUŠTVO.

(2) U korespondenciji i na izdanjima koristi se i naziv DRUŠTVA na engleskom jeziku: CROATIAN-CANADIAN ACADEMIC SOCIETY, kao i naziv DRUŠTVA na francuskom jeziku: ASSOCIATION ACADEMIQUE CROATIE-CANADE koji se može koristiti samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku.

(3) Uz nazive iz stavka 1. i 2. ovoga članka, mogu se koristiti i kratica za naziv DRUŠTVA, i to za naziv na hrvatskom jeziku: HKAD, za naziv na engleskom jeziku: CCAS te za naziv na francuskom jeziku: AACC.

Osobnost

Članak 5.

(1) DRUŠTVO ima svojstvo pravne osobe, a sjedište mu je u Zagrebu. Adresu sjedišta određuje Upravni odbor.

(2) DRUŠTVO je nedobitna (neprofitna) pravna osoba koja svoju imovinu koristi isključivo za obavljanje svoje djelatnosti.

Znak i pečat

Članak 6.

(1) DRUŠTVO ima znak i pečat. Znak i pečat su identični i čine ih dvije koncentrične kružnice između kojih je napisan naziv DRUŠTVA na hrvatskom, ngleskom i francuskom jeziku, a unutarnja kružnica okružuje znak koji čini javorov list sa šahovskim poljem sačinjenim od naizmjence postavljenih crvenih i bijelih polja. U pečatu se koristi znak bez boja.

(2) Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti DRUŠTVA, te financijska i druga dokumentacija.

Predstavljanje i zastupanje

Članak 7.

(1) Društvo predstavlja predsjednik DRUŠTVA, a zastupaju ga predsjednik, potpredsjednik i glavni tajnik neograničeno u okviru djelatnosti te su ovlašteni potpisnici financijske i druge dokumentacije DRUŠTVA.

(2) Predsjednik Društva može oponomoćiti druge osobe za zastupanje.

(3) Upravni odbor može opunomoćiti i druge članove DRUŠTVA za potpisivanje korespondencije, te financijske i druge dokumentacije, te im dati punomoć za predstavljanje ili zastupanje u slučaju dulje spriječenosti predsjednika da predstavlja ili zastupa DRUŠTVO, ili kada je to potrebno radi urednog obavljanja poslova DRUŠTVA.

III. JAVNOST RADA, CILJEVI I DJELATNOST DRUŠTVA

Javnost rada

Članak 8.

(1) Rad DRUŠTVA je javan.

(2) O svom radu DRUŠTVO informira javnost putem javnih sredstava priopćavanja i svojih publikacija.

(3) Za javnost rada odgovorni su predsjednik i glavni tajnik DRUŠTVA te Upravni odbor. Javnosti se mogu uskratiti samo oni podaci o radu DRUŠTVA koji su njegova poslovna tajna.

Ciljevi Društva

Članak 9.

Ciljevi postojanja i rada DRUŠTVA su:

– promicanje prijateljstva i suradnje Hrvatske i Kanade;

– razvijanje i provođenje kanadskih studija u Hrvatskoj;

– upoznavanje hrvatske opće i stručne javnosti s kanadskom kulturom;

– upoznavanje kanadske opće i stručne javnosti s hrvatskom kulturom;

– poticanje kulturne, znanstvene, ekonomske, sportske i druge suradnje Hrvatske i Kanade.

Djelatnost Društva

Članak 10.

U okviru cilja radi kojeg je DRUŠTVO osnovano, ono posebno obavlja sljedeće poslove i djelatnosti:

– organizira, provodi i potiče kanadske studije u Hrvatskoj;

– surađuje s hrvatskim sveučilištima te inozemnim sveučilištima radi provođenja i unapređenja kanadskih studija;

– organizira stručne i znanstvene skupove;

– organizira edukacijske i kulturne projekte;

– daje preporuke, mišljenja i savjete nadležnim državnim tijelima i drugim zainteresiranim subjektima i priopćava ih javnosti;

– organizira edukacijske projekte;

– izdaje tiskovine i druga stručne znanstvene publikacije;

– učlanjuje se u međunarodne organizacije koje se bave kanadskim studijima;

– obavlja druge poslove kojima se unapređuje suradnja i prijateljstvo Hrvatske i Kanade

IV. ČLANSTVO

Vrste članstva

Članak 11.

(1) Članstvo u DRUŠTVU može biti redovno, podupiruće i počasno.

(2) Redovnim članom DRUŠTVA mogu pod jednakim uvjetima predviđenim ovim Statutom i zakonom postati svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske koji se bave kanadskim studijima ili drugim aktivnostima kojima se ostvaruju ciljevi radi kojih je DRUŠTVO osnovano te prihvaćaju ovaj Statut. U članstvo DRUŠTVA može biti primljen i stranac.

(3) Podupirućim članom mogu postati pravne i fizičke osobe koje svojim materijalnim doprinosom ili na drugi način doprinose ostvarivanju ciljeva DRUŠTVA. Pravne osobe u radu DRUŠTVA zastupa opunomoćeni predstavnik.

(4) Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim djelovanjem posebno doprinijela djelovanju DRUŠTVA, razvoju kanadskih studija te prijateljstvu i suradnji Hrvatske i Kanade.

Primitak u članstvo

Članak 12.

(1) Članstvo u DRUŠTVO je dobrovoljno.

(2) Odluku o primanju u redovno i podupiruće članstvo donosi Upravni odbor temeljem prijedloga kojeg redovitog člana, uz pristanak kandidata.

(3) Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština DRUŠTVA na prijedlog Upravnog odbora.

(4) Upravni odbor o primljenim članovima izvještava Skupštinu, kao i o prijedlozima koji nisu prihvaćeni. Skupština može odluku o neprihvaćanju u članstvo izmijeniti na svom prvom narednom redovnom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

(5) DRUŠTVO vodi i čuva popis članova. Za vođenje popisa članova odgovoran je tajnik Društva.

Prava i dužnosti člana

Članak 13.

(1) Redovni članovi DRUŠTVA imaju jednaka prava i dužnosti, a posebno:

– sudjelovati u radu DRUŠTVA,

– birati i biti birani u tijela DRUŠTVA,

– biti informirani o cjelokupnom radu DRUŠTVA,

– plaćati članarinu, te

– ostvarivati druga prava predviđena općim aktima DRUŠTVA.

(2) Podupirući i počasni članovi sudjeluju u pojedinim aktivnostima DRUŠTVA, ali bez prava odlučivanja te prava da budu birani u njena tijela. Način sudjelovanja tih članova u radu DRUŠTVA može se pobliže urediti posebnom odlukom.

Prestanak članstva

Članak 14.

(1) Članstvo u DRUŠTVU prestaje:

– istupom;

– brisanjem;

– isključenjem;

– smrću člana-fizičke osobe ili prestankom postojanja pravne osobe.

(2) Član koji najmanje tri godine neopravdano ne sudjeluje u radu DRUŠTVA ili se prestao baviti djelatnošću zbog koje je primljen u članstvo, može se brisati iz članstva odlukom Skupštine. Na takvu odluku član može podnijeti prigovor Skupštini u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Odluka Skupštine o prigovoru je konačna.

Stegovna odgovornost članova

Članak 15.

(1) Stegovne mjere prema članovima DRUŠTVA su isključenje i opomena.

(2) Član može biti isključen iz DRUŠTVA:

– ako je njegova javna djelatnost u suprotnosti s ciljevima postojanja DRUŠTVA predviđenim ovim Statutom;

– ako je osuđen zbog posebno nečasnog kaznenog djela;

– ako je svojim djelovanjem ili ponašanjem u DRUŠTVU ili u vezi s njim postupajući suprotno načelima rada i djelovanjima članova DRUŠTVA izraženih u Statutu ili drugom općem aktu DRUŠTVA izazvao ozbiljniji poremećaj u radu DRUŠTVA, naškodio ugledu DRUŠTVO ili prouzročio DRUŠTVU znatniju imovinsku štetu.

(3) Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda DRUŠTVA, poremećaja u njegovu radu ili je DRUŠTVU prouzročio materijalnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti DRUŠTVU.

(4) O stegovnim mjerama odlučuje Stegovni sud u prvom, a Skupština u drugom stupnju. Način osnivanja Stegovnog suda i stegovni postupak mogu se urediti detaljnije posebnim pravilnikom.

(5) U slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka, protiv počasnih članova ne vodi se stegovni postupak, ali na prijedlog predsjednika ili Upravnog odbora Skupština može odlučiti o prestanku počasnog članstva.

V. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I NJEGOVA TIJELA

a) Osnovne odredbe

Način upravljanja Društvom

Članak 16.

Članovi DRUŠTVOM upravljaju neposredno i preko izabranih predstavnika u tijelima DRUŠTVA. Članovi upravljaju DRUŠTVOM neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine.

Tijela Društva

Članak 17.

(1) Tijela DRUŠTVA su:

– Skupština;

– Upravni odbor;

– predsjednik, potpredsjednik i glavni tajnik DRUŠTVA i

– Nadzornik.

(2) Skupština i Upravni odbor mogu posebnom odlukom ustrojiti tijela za obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti. U odluci o osnivanju takvog tijela odredit će mu se ovlasti i način postupanja.

Prestanak mandata i ovlasti

Članak 18.

(1) Mandat člana tijela DRUŠTVO i pojedinih dužnosnika prestaje:

– istekom,

– opozivom,

– na vlastiti zahtjev,

– ako pravomoćnom odlukom suda bude protiv njega izrečena sigurnosna mjera ili kazna koja mu onemogućava obavljanje dužnosti na koju je izabran.

(2) Član tijela DRUŠTVO ili dužnosnik može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti savjesno ili na zadovoljavajući način.

(3) Razrješenje od dužnosti obavlja se na način sukladan onome koji je obavljen izbor na dužnost, osim u slučaju isteka mandata kada razrješenje nastupa po samom Statutu, ili ako mandat prestaje po sili zakona.

b) Skupština

Skupština i njena nadležnost

Članak 19.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja DRUŠTVOM i čine je svi redovni članovi.

(2) Skupština:

– donosi, mijenja i dopunjuje Statut DRUŠTVA;

– utvrđuje opće smjernice djelovanja DRUŠTVO;

– usvaja plan i program rada;

– prihvaća godišnje financijsko izvješće;

– bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika i glavnog tajnika, te nadzornika;

– raspravlja o izvješćima Predsjednika, Upravnog odbora i Nadzornika;

– odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama;

– donosi opće akte DRUŠTVA;

– donosi odluku o prestanku postojanja DRUŠTVA te

– obavlja i druge zadaće predviđene ovim Statutom ili zakonom.

Sazivanje Skupštine

Članak 20.

(1) Skupština se saziva prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(2) Skupštinu saziva Upravni odbor ili predsjednik DRUŠTVA po vlastitoj inicijativi, na zahtjev Nadzornika, na zahtjev deset redovnih članova DRUŠTVA, najmanje 8 dana prije održavanja. Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu na odgovarajući zahtjev u roku od 30 dana, inicijatori mogu sami sazvati Skupštinu.

(3) O mjestu i vremenu održavanja Skupštine, te dnevnom redu sazivač pismeno obavještava pozivom sve redovne članove DRUŠTVO. Članovi koji se s tim suglase, poziv mogu dobiti i e-mailom.

Rad Skupštine

Članak 21.

(1) Ako Skupština ne odluči drukčije, njenim radom rukovodi predsjednik DRUŠTVA.

(2) Na Skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i jedan ovjerovitelj koje bira Skupština te predsjedavajući. Zapisnik može biti u skraćenom obliku, tako da sadržava najmanje vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, dokaze o urednom sazivanju Skupštine, odluke i zaključke Skupštine i način glasovanja, te druge činjenice koje su bitne za rad Skupštine. Zapisniku se prilaže popis nazočnih članova.

(3) Skupština može pravovaljano raditi i odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina redovnih članova DRUŠTVA. Ako u zakazano vrijeme nije nazočan potreban broj članova, početak rada odlaže se za pola sata, nakon čega Skupština može pravovaljano odlučivati ako joj je nazočno najmanje 1/4 ili 10 članova.

(4) Svoj rad Skupština može urediti posebnim poslovnikom.

Donošenje odluka na Skupštini

Članak 22.

(1) Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom nije određeno drukčije.

(2) Skupština donosi odluke javnim glasanjem, ako Skupština ne odluči da se glasa trajno.

(3) Izbor članova Upravnog odbora se uvijek obavlja tajnim glasanjem, uz pristanak kandidata za sudjelovanje u izbornom postupku.

c) Upravni odbor

Sastav Upravnog odbora

Članak 23.

(1) Upravni odbor je kolegijalno upravljačko tijelo DRUŠTVA i ima pet članova, uključujući predsjednika, potpredsjednika i glavnog tajnika DRUŠTVA.

(2) Članove Upravnog odbora bira Skupština. Mandat im je četiri (4) godine i može se ponoviti.

Način rada i odlučivanja Upravnog odbora

Članak 24.

(1) Upravni odbor radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora

(2) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

(3) Upravni odbor može o pojedinim pitanjima u slučaju hitnosti odlučivati izvan sjednice, izjašnjavanjem članova e-mailom ili telefaxom. O takvom glasovanju predsjednik DRUŠTVA sačinjava poseban zapisnik i podnosi ga na usvajanje na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.

Nadležnost i odgovornost Upravnog odbora

Članak 25.

(1) Upravni odbor DRUŠTVA:

– provodi odluke i zaključke Skupštine;

– upravlja sredstvima i imovinom DRUŠTVO te donosi odluke o raspolaganju imovinom DRUŠTVA

– usvaja završni račun DRUŠTVO;

– osniva odbore, komisije i druga tijela za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti;

– odlučuje o primitku u članstvo;

– podnosi Skupštini izvještaj o svom radu;

– obavještava članove o zbivanju u DRUŠTVU;

– obavlja i druge poslove neophodne za djelatnost DRUŠTVO koji ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost drugih tijela

(2) Upravni odbor osigurava zakonitost rada DRUŠTVO i izvršavanje zakonom i ovim Statutom predviđenih obaveza i u tom pogledu kolektivno je odgovoran Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad u Upravnom odboru.

d) Ostala tijela Društva

Predsjednik i potpredsjednik

Članak 26.

(1) Predsjednika i potpredsjednika DRUŠTVA bira Skupština tajnim glasanjem s mandatom od četiri godine. Predsjednik DRUŠTVA ujedno je i predsjednik Upravnog odbora, a potpredsjednik Društva ujedno potpredsjednik Upravnog odbora.

(2) Predsjednik DRUŠTVA:

– predstavlja i zastupa Udrugu;

– saziva i vodi sjednice Upravnog odbora DRUŠTVO;

– između dvaju sjednica Upravnog odbora rukovodi radom DRUŠTVA i donosi odluke potrebne za obavljanje redovne djelatnosti;

– potpisuje dokumente koji materijalno obavezuju DRUŠTVO;

– brine o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora;

– obavlja i druge poslove vezane uz funkciju predsjednika prema zaključcima Upravnog odbora, ovlaštenjima propisanim Statutom, zakonima i općim aktima DRUŠTVO.

(3) Predsjednika DRUŠTVO zamjenjuje potpredsjednik po odluci predsjednika ili Upravnog odbora u slučaju njegove odsutnosti ili zbog drugih razloga spriječenosti da obavlja svoje dužnosti. Iznimno, ako je i potpredsjednik sprječen obavljati dužnost, Upravni odbor može odrediti i drugog člana Upravnog odbora da zamijenjuje predsjednika DRUŠTVA.

Nadzornik

Članak 27.

(1) Nadzornika bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine koji se može ponoviti.

(2) Nadzornik ne može biti član Upravnog odbora, niti osoba koju po bilo kojoj osnovi zastupaja DRUŠTVO.

(3) Nadzornik:

– nadzire provođenje odredbi Statuta i općih akata DRUŠTVA te zaključaka i odluka Skupštine i Upravnog odbora DRUŠTVA;

– nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja DRUŠTVA;

– predlaže mjere za ukidanje uočenih nedostataka, te

– najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.

(4) Za pomoć pri obavljanju zadataka iz svog djelokruga Nadzornik može tražiti od Upravnog odbora da angažira odgovarajuće stručnjake.

VI. IMOVINA DRUŠTVA, ODGOVORNOST ZA OBAVEZE I FINANCIJSKO I DRUGO POSLOVANJE DRUŠTVA, ČLANARINA

Imovina Društva

Članak 28.

(1) Imovinu Društva čine nekretnine i pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva namijenjena djelovanju DRUŠTVA.

(2) Za svoje djelovanje DRUŠTVA  osigurava sredstva od:

– donacija pravnih i fizičkih  osoba

– državnih dotacija iz proračuna za znanstvenu i stručnu djelatnost te sredstva iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave;

– prihoda od izdavačke djelatnosti;

– sredstava fondova posebne namjene;

– prihoda od imovine i prava;

– prihoda od članarine, te

– prihoda iz drugih zakonitih izvora.

(3) Za svoje obveze DRUŠTVO odgovara svojom cjelokupnom imovinom sukladno zakonu.

(4) Iznos članarine utvrđuje Skupština Društva.

(5) Ako Društvo u svom radu ostvari višak prihoda ili dobit, ona se može koristiti isključivo za rad DRUŠTVA i obavljanje njegovih zadaća.

Raspolaganje imovinom

Članak 29.

(1) Sredstvima i imovinom DRUŠTVA za redovito poslovanje raspolažu predsjednik i glavni tajnik, odnosno druge osobe ovlaštene za to sukladno ovom Statutu.

(2) Naredbodavci u financijskom poslovanju su predsjednik DRUŠTVA, od njega opunomoćena osoba, potpredsjednik i glavni tajnik.

(3) DRUŠTVO ima kunski, a može imati i devizni račun, te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Sukladno propisima, svake se godine donosi godišnji obračun (završni račun) na način i u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima. Upravni odbor može za svaku godinu donijeti financijski plan.

Administrativni i stručni poslovi

Članak 30.

(1) Administrativno-stručne, pomoćne i njima slične poslove DRUŠTVA obavlja glavni tajnik DRUŠTVA. Glavnog tajnika bira Skupština na mandat od četiri godine koji se može ponoviti. DRUŠTVO.

(2) Pri izvršavanju svojih zadaća glavni tajnik se dužan držati odluka, uputa i naloga Upravnog odbora i predsjednika DRUŠTVA.

Povjeravanje poslova

Članak 31.

(1) Pojedine stručne poslove ili grupe poslova DRUŠTVO može ugovorom povjeriti nekoj fizičkoj osobi ili pravnoj osobi registriranoj za odgovarajuću djelatnost. Kada se radi o ugovoru kojim se trajnije i dugoročno uređuju međusobni odnosi, odluku o zaključenju ugovora donosi Upravni odbor DRUŠTVA.

(2) Pojedini stručni ili autorski poslovi mogu se povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja i vještine ugovorom o djelu, autorskim ili drugim odgovarajućim ugovorom. Takve ugovore u ime DRUŠTVO zaključuje predsjednik ili glavni tajnik DRUŠTVA.

VII. DONOŠENJE STATUTA I OPĆIH AKATA DRUŠTVA

Donošenje Statuta

Članak 32.

(1) Statut DRUŠTVA kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

(2) Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor i izlaže ga u sjedištu DRUŠTVO na uvid članovima najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.

(3) Članovi DRUŠTVO imaju pravo stavljati primjedbe i prijedloge na nacrt Statuta, te predlagati nove ili drugačije odredbe. Upravni odbor može Skupštini predložiti da prihvati ili ne prihvati pojedini primjedbe i prijedloge, a može temeljem njih načiniti i novi nacrt Statuta koji se podnosi Skupštini na usvajanje.

Donošenje drugih općih akata

Članak 33.

Pravilnike i druge opće akte DRUŠTVA, te njihove izmjene i dopune donosi Skupština. Skupština. ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana kada su ti akti izloženi na uvid u prostorijama DRUŠTVO. Iznimno, Skupština može odlučiti da opći akti stupaju na snagu danom donošenja ako je to potrebno da bi se spriječio zastoj u radu i poslovanju DRUŠTVOA ili spriječile druge naročito štetne posljedice.

VIII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Prestanak Društva

Članak 34.

(1) DRUŠTVO prestaje u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama ili odlukom Skupštine donesene dvotrećinskom većinom nazočnih članova. Odluka o prestanku DRUŠTVA objavit će se na odgovarajući način.

(2) U slučaju prestanka DRUŠTVA njegova imovina se prenosi na Sveučilište u Zagrebu uz njengovu suglasnost, ako zakonom ili na njemu utemeljenom odlukom nadležnog državnog tijela nije određeno drukčije.

Stupanje na snagu

Članak 35.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Ivo Josipović

Predsjednik Hrvatsko-kanadskog akademskog društva

Comments are closed